Specialist inzake insolventierecht

IMG_1709.JPG

Mr. Schoenaerts behaalde in 1977 zijn Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Het diploma vermeldt een specialisatie in handels-, economisch en financieel recht.

In 1980 startte hij zijn eigen advocatenkantoor op en bouwde een stevige reputatie uit als advocaat-curator, zowel op nationaal als internationaal vlak.

Hij behaalde in 2001 een Masterdiploma in het ondernemingsrecht (Master in Business law) en dit met grote onderscheiding als primus inter pares aan de Universiteit van Antwerpen.Volgde cursussen georganiseerd door de toenmalige Rechtbank van Koophandel omtrent boekhouding en analyse van balansen. dit over een periode van twee jaren. Hij is één van de weinige advocaten die alle aspecten van boekhouding volledig beheerst.

Daarnaast volgde hij een bijzondere opleiding in het vennootschapsrecht en al haar aspecten, over de periode van één jaar. Bij de invoering van het nieuw wetboek volgde hij in 2020 deze opleiding opnieuw aan de Fiscale Hogeschool.

Mr. Schoenaerts wordt door de ondernemingsrechtbank en de toenmalige rechtbank van koophandel regelmatig aangesteld als bewindvoerder van ondernemingen in moeilijkheden, als gerechtsmandataris in procedures van gerechtelijke reorganisatie. Hij heeft ondertussen ook al een vijfhonderdtal faillissementen afgehandeld als curator.

Jaarlijks laat hij zich bijscholen in de materie van het insolventierecht.

Hij is een regelmatig gevraagd spreker en auteur in de materies van het insolventierecht.

Het kantoor van Mr. Schoenaerts heeft als enige en bijzondere specialisatie het insolventierecht m.n. de problemen van ondernemingen in moeilijkheden, gerechtelijke reorganisatie  en faillissementen. Hij treedt op zowel als curator als advocaat die zijn cliënten bijstaat in alle materies van het insolventierecht.

De interesse en wil om steeds bij te scholen en up-to-date te blijven is één van Mr. Schoenaerts vele sterktes. Hierdoor kan hij zijn cliënten steeds op een heldere en correcte manier bijstaan, ondanks de constante evolutie van het recht.

Met zijn specifieke kennis omtrent faillissementsprocedures, bewees hij niet enkel een efficiënt adviseur te zijn, maar ook een handig strateeg.

In 1995 bracht Mr. Schoenaerts zijn boek “De Belgische justitie: een Kafkaiaanse nachtmerrie” uit. Hij gaf daarbij, al vóór de Dutroux-affaire, een vlijmscherpe en onverbloemde analyse van de gerechtelijke toestanden in België. Ondertussen is het boek al tientallen jaren oud, maar de voorspellingen die mr. Schoenaerts erin voorstelde, worden vandaag nog steeds gezien als bouwstenen van de omvorming van de Belgische justitie naar een goed functionerende en democratische instelling.

 

De ondernemer als schuldenaar

De helft van de ondernemers geeft aan momenteel al problemen te hebben om de kortlopende schulden af te lossen. Dat zijn vaste kosten zoals leningen, huur, belastingen, sociale lasten, energie en facturen. Door het domino-effect zal de ene zelfstandige de andere mogelijk meeslepen.

Bestuurders kunnen persoonlijk en hoofdelijk (gezamenlijk) aansprakelijk worden gesteld voor het vastgesteld tekort van de schulden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Zij op een bepaald ogenblik voorafgaand aan het uiteindelijke faillissement wisten of minstens behoorden te weten dat er kennelijk geen redelijke vooruitzichten waren om de activiteiten verder te zetten en een faillissement onvermijdelijk was;
     

  • Zij op dat ogenblik bestuurder waren of minstens een werkelijke bestuurdersbevoegdheid uitoefenden;
     

  • Zij op dat ogenblik niet hebben gehandeld als een normaal en zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

Verontruste bestuurders van ondernemingen in effectieve moeilijkheden vragen zich af in welke mate zij nog mogen proberen om een oplossing na te streven voor de noodlijdende onderneming. Is men ten aanzien van aandeelhouders en personeel verplicht om die ene potentieel zeer winstgevende deal of opportuniteit nog te consolideren. Is men dan aansprakelijk ? Of juist niet ?

 

De ondernemer als schuldeiser

De crisis veroorzaakt een tsunami aan onbetaalde facturen en faillissementen. De ondernemer weet geen raad met zijn onbetaalde facturen. In geval van faillissement dient de Ondernemer verplicht aangifte te doen in het Register van Solvabiliteit (REGSOL). Als curator weet Bruno Schoenaerts dat de meeste ondernemers hierin niet naar behoren slagen en aldus hun slaagkansen tot recuperatie aanzienlijk verminderd zien. Het is immers zaak een juiste aangifte te doen met het inroepen van de juiste zakelijke rechten, voorrechten en goederen waarop de bevoorrechting van toepassing is. Hiertegen wordt permanent gezondigd. Ook de termijnen zijn op verval voorgeschreven en moeten gerespecteerd worden. Diegenen die een zakelijk recht inroept moet dit doen voor het eerst proces verbaal van nazicht, zo niet moet de curator daar geen rekening meer mee houden. Aangiftes buiten de termijn van een jaar worden als verjaard beschouwd. Zakelijke rechten verbonden aan hypothecaire rangregeling kunnen evenwel alsnog worden ingeroepen.

Zo wordt het kantoor van Mr. Schoenaerts een niche kantoor met als enige specialisatie het insolventierecht en dit in al zijn facetten.

Het kantoor staat ondernemingen in moeilijkheden bij in alle aspecten die haar aanbelangen en biedt voor elk insolventieprobleem een pasklare en duidelijke oplossing.

Duidelijk taalgebruik en heldere rapportering beschouwt het kantoor als een blijk van respect. Vertrouwen is de basisvoorwaarde voor een optimale relatie tussen advocaat en cliënt, tussen u en uw rechtsbijstandverlener. Het kantoor staat garant voor een zeer gespecialiseerde dienstverlening.